صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای معلمان مدارس غیردولتی

در راستای توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در مدارس غیردولتی
کلیه معلمان  مدارس غیردولتی تا مهر ۱۴۰۲ باید گواهی صلاحیت حرفه ای دریافت نمایند.

 

[TABS_R id=11352]