دوره های حضوری موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

ردیف

نام دوره

کد دوره

ساعت دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مبلغ (تومان)

ثبت نام در دوره

۱

روش تدریس پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۶۸۰.۰۰۰

۲

روش تدریس پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۸۰.۰۰۰

۲

روش تدریس پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۶۸۰.۰۰۰

۲

روش تدریس پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲
۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۶۸۰.۰۰۰

آدرس برگزاری دوره تهران - میدان هفت تیر - مفتح جنوبی- خیابان شیرودی - کوچه گیتی - کوچه جمال - پلاک ۶- طبقه دوم:

شماره فضای مجازی موسسه شهید مهدوی : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰

شماره تماس موسسه شهید مهدوی : ۴۳۳۱۳-۰۲۱

روش تدریس پایه اول ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
حضوری

روش تدریس پایه دوم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
حضوری

روش تدریس پایه سوم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
حضوری

روش تدریس پایه چهارم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
حضوری

روش تدریس پایه پنجم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
حضوری

روش تدریس پایه ششم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
حضوری