اصول طراحی آموزشی
اصول طراحی آموزشی
۵۷۶۰۰۰
۴۹۶.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۱۶ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
تخفیف بهارانه
بازی های پیش دبستان
فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان
۱۷۲۸۰۰۰
۱.۴۸۸.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۴۸ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
تخفیف بهارانه
ارزشیابی کیفی توصیفی
ارزشیابی کیفی توصیفی
۷۲۰۰۰۰
۶۲۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
تخفیف بهارانه
روش ها و فنون تدریس
روش ها و فنون تدریس
۸۶۴۰۰۰
۷۴۴.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۴ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
تخفیف بهارانه
مدیریت کلاس درس
کلاس داری نوین
۱۱۵۲۰۰۰
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تخفیف بهارانه
روانشناسی تربیتی
روانشناسی تربیتی
۸۶۴۰۰۰
۷۴۴.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۴ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
تخفیف بهارانه
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه دوم ابتدایی
۲۱۶۰۰۰۰
۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه چهارم ابتدایی
۲۱۶۰۰۰۰
۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه پنجم ابتدایی
۲۱۶۰۰۰۰
۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه ششم ابتدایی
۲۱۶۰۰۰۰
۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
دوره فعال
آموزش مهارت های زندگی
۹۱۳۰۱۸۱۷
۸۶۴۰۰۰
۷۴۴.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۴ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
دوره فعال
کاربرد فناوری در فرایند یاددهی - یادگیری
تولید محتوای الکترونیکی
۱.۷۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
دوره فعال