موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی با هدف تسهیل در جذب و تامین نیروی انسانی مدارس غیردولتی،

آماده کمک به موسسان و مدیران مدارس غیردولتی است تا نیروی کارآمد و اثربخش را تامین، تربیت و معرفی نماید.


درخواست موسسان مدارس غیردولتی جهت تامین و تربیت نیروی انسانی

مشخصات موسس(Required)
آدرس آموزشگاه