راهنمای عملی مربیان در برنامه ها و فعالیت های کودکان ۵ تا ۶ سال

 • با اخذ تائیدیه از “دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی” به شماره “۲۲۴۹۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰” و ثبت در کتابخانه رشد.

 •  معرفی شده با عنوان کتاب مناسب برای محتوای آموزشی با رویکرد رشد همه جانبه کودکان سازمان بهزیستی کشورطی بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۷۱۸۳۱ – ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ به کلیه استان های کشور.

  کتاب شامل ۱۱ فصل به شرح زیر می باشد:

 • کلیات

 • فصل اول – رویکردها و تئوری های آموزش پیش از دبستان

 • فصل دوم – آموزش پیش از دبستان در سایر کشورها

 • فصل سوم – در آموزش کودکان پیش از دبستان به دنبال چه اهدافی هستیم؟

 • فصل چهارم – اصول آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان

 • فصل پنجم – روش های آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان

 • فصل ششم – ویژگی های کودکان ۵ تا ۶ سال

 • فصل هفتم – وظایف و ویژگی های ایده آل برای مربیان مراکز پیش از دبستان

 • فصل هشتم – چیدمان فضا، تجهیزات و استانداردهای فیزیکی مراکز آموزشی

 • فصل نهم – ضرورت و اهمیت ارتباط مربیان مرکز با خانواده کودکان

 • فصل دهم – محتوای اموزشی مناسب برای کودکان پیش از دبستان

 • فصل یازدهم – ارزیابی از یادگیری کودکان پش از دبستان

 • منابع

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار ریاضی اول دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان کتاب «راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان» با خصوصیات بیان شده و با اهدافی…

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار فارسی اول دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی اول دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی اول دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار فارسی ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال