دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کد دوره اختصاصی آموزگاران ۹۹۵۰۷۲۲۸
۱۲۵.۰۰۰ تومان
  • مدت دوره: ۲۰ ساعت
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کد دوره تخصصی آموزگاران ۹۹۵۰۷۲۳۰
۱۷۵.۰۰۰ تومان
  • مدت دوره: ۲۰ ساعت
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کد دوره عمومی آموزگاران ۹۹۵۰۷۲۲۹
۱۰۰.۰۰۰ تومان
  • مدت دوره: ۲۰ ساعت

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهمخاطبین دورهشهریه(تومان)ثبت نام در دوره
۱نظام جامع مراقبت دانش آموزان۹۲۱۰۱۵۱۰۲۰مراقب بهداشت(۹۵۰),مربی بهداشت مدارس(۴۰۵),مددکاراجتماعی(۳۰۱),(۹۵۱),مربی بهداشت مدارس(آ و ف)۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲روش های اصلاح و تغییر رفتار۹۱۴۰۱۳۹۱۱۲همه رشته های شغلی۴۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳برنامه ریزی عملیاتی در آموزش وپرورش۹۱۴۰۲۰۲۳۱۶کارشناس برنامه ریزی آموزشی(۱۱۴)، * کمک کارشناس برنامه ریزی آموزشی(۱۱۶)، کارشناس برنامه ریزی(۳۷۸)، کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴)، کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)، کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، کارشناس امور پژوهشی(۱۱۶۸)، کارشناس امورآموزشی وپژوهشی(۱۱۱)۵۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴ارزشیابی کیفی - توصیفی۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰آموزگاری(۱۰۱)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مراقب بهداشت(۹۵۰)، کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)، کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹)، کارشناس امورآموزشی و پژوهشی (۱۱۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی و متوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵مبانی تربیت اسلامی۹۲۵۰۳۰۴۸۲۰کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴)، کاردان امورفوق برنامه(۱۲۵)، کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱)، کاردان برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۲)، مدیرامورآموزشی(۱۳۵)، مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷)، کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹)، کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، مربی امورآموزشی(۱۶۹)، آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)، مشاور تحصیلی(۹۴۹)، مراقب بهداشت(۹۵۰)، مربی بهداشت مدارس(۴۰۵)، کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰)، حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت وبرنامه ریزی۹۱۳۰۱۸۳۵۴ همه رشته های شغلی۲۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷اقدام پژوهی۹۱۴۰۱۴۰۹۲۴کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، کارشناس امور تربیتی(۱۹۲)، کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)، کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲)، ** کارشناس برنامه ریزی آموزشی(۱۱۴)، * کمک کارشناس برنامه ریزی آموزشی(۱۱۶)، کارشناس برنامه ریزی(۳۷۸)، کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱)، آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴)، مشاور تحصیلی(۹۴۹)، مراقب بهداشت(۹۵۰)، مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(۹۵۱)، (۰)، کارشناس اموراداری(۲۰۱)۷۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸آشنایی با مبانی و اصلاح الگوی مصرف۹۳۱۰۱۸۲۰۸ همه رشته های شغلی۳۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۹مهارت های بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، مشاور تحصیلی(۹۴۹)، مراقب بهداشت(۹۵۰)، مربی بهداشت مدارس(۹۵۱)۱۲۲.۵۰۰ثبت نام در دوره
۱۰آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین۹۱۴۰۲۰۹۵۱۶همه رشته های شغلی۵۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۱درس پژوهی۹۹۵۰۶۱۱۷۱۸آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)، کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰)، حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)۵۵.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۲مدیریت کلاس درس۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)، مربی امورآموزشی(۱۶۹)، حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)، ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳)، کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰)۹۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۳آموزش مجازی۹۱۴۰۱۹۸۳۲۴آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)۷۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۴مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد۹۹۵۰۶۸۳۴۲۴آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، راهنمای آموزشی(۱۰۸)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)، مشاور تحصیلی(۹۴۹)، مراقب بهداشت(۹۵۰)، مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(۹۵۱)، (۰)، کارشناس تحلیل گر سیستم(۸۲۳)۷۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۵اصول طراحی آموزشی۹۱۴۰۰۴۵۷۱۶مربی امورآموزشی(۱۶۹)، ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳)، مشاور تحصیلی(۹۴۹)، آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)۵۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۶روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی (۱۰۷)، مدیریت واحد آموزشی (۱۲۰)، کارشناس امورفوق برنامه (۱۲۴)، کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی (۱۳۱)، کارشناس امور آموزشی (۱۹۴)، کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲)، خرید خدمت(۹۰۰۰۴)، غیر دولتی(۹۰۰۰۵)، مشاور تحصیلی(۹۴۹)، کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)، کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹)، کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰)، حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)۷۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۷روانشناسی تربیتی۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴)، کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱)، مدیرامورآموزشی(۱۳۵)، کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)، کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲)، کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹)، مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷)، ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳)، کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴)، مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)۷۰.۰۰۰ثبت نام در دوره