دوره آموزش آنلاین

روش های اصلاح و تغییر رفتار

کد دوره:  ۹۱۴۰۱۳۹۱

۱۲ ساعت آموزشی

درباره مدرس

جناب آقای دکتر وکیلی

 

سرفصل های دوره

-روش های اصلاح و تغییررفتار
-تعریف و تاریخچه اصلاح و تغییررفتار-اصول تغییررفتار-روشهای یادگیری رفتار(شرطی سازی کلاسیک )شرطی سازی عامل یادگیری مشاهده ای -نحوه تشخیص رفتار نابهنجار؛ انواع تخلفات ؛بررسی و ارزیابی تخلفات-روشهای تغییر رفتار-انضباط و فرآ یندآ ن-فنون ایجادرفتارمطلوب (شکل دهی رفتار؛الگوسازی )-فنون تغییررفتارنامطلوب (تنش زدایی ؛جرات آ موزشی )

جدول دوره های آنلاین موسسه شهید مهدوی

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروع دوره تاریخ پایان دورهمبلغ (تومان)ثبت نام در دوره
هوش مصنوعی۹۱۴۰۰۳۲۳۶۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷۳۰۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱مهارت های بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۱۴۰۲/۱۲/۰۹۱۴۰۲/۱۲/۲۵۹۷۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۰۷۱۴۰۲/۱۲/۱۴۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه دوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۴۰۲/۱۲/۲۲۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۰۸۱۴۰۲/۱۱/۱۶۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه پنجم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۱۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴۰۲/۱۲/۲۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان - بازی های پیش دبستان و دبستان۹۲۳۰۵۷۰۷ - ۹۲۶۰۰۲۳۴۴۸۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۲۰۹۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره