دوره های آنلاین ۱۴۰۲ - موسسه شهید مهدوی

جدول دوره های آنلاین موسسه شهید مهدوی

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروع دوره تاریخ پایان دورهمبلغ (تومان)ثبت نام در دوره
هوش مصنوعی۹۱۴۰۰۳۲۳۶۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷۳۰۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱مهارت های بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۱۴۰۲/۱۲/۰۹۱۴۰۲/۱۲/۲۵۹۷۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۰۷۱۴۰۲/۱۲/۱۴۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه دوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۴۰۲/۱۲/۲۲۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۰۸۱۴۰۲/۱۱/۱۶۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه پنجم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۱۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴۰۲/۱۲/۲۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان - بازی های پیش دبستان و دبستان۹۲۳۰۵۷۰۷ - ۹۲۶۰۰۲۳۴۴۸۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۲۰۹۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره

روش تدریس پایه اول ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: متعاقبا اطلاع رسانی می گردد
 • پایان: متعاقبا اطلاع رسانی می گردد
آنلاین

روش تدریس پایه دوم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
آنلاین

روش تدریس پایه سوم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
آنلاین

روش تدریس پایه چهارم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
آنلاین

روش تدریس پایه پنجم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
آنلاین

روش تدریس پایه ششم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
آنلاین

مهارت های بدوخدمت معلمان

۹۷۲.۰۰۰ تومان
 • دوره الزامی جهت اشتغال در مدارس غیردولتی
 • شروع: متعاقبا اطلاع رسانی می گردد
 • پایان: متعاقبا اطلاع رسانی می گردد
آنلاین

پیش دبستان

۹۶۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش مهارت های پیش دبستان
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
آنلاین

اختلالات یادگیری دانش آموزان

۳۲۰.۰۰۰ تومان
 •  
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
آنلاین

اصول طراحی آموزشی

۳۲۰.۰۰۰ تومان
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
 • پایان : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
آنلاین

کلاسداری نوین (مدیریت کلاس)

۶۴۰.۰۰۰ تومان
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
آنلاین

روش ها و فنون تدریس

۴۸۰.۰۰۰ تومان
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
 • پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
آنلاین

آموزش مهارتهای زندگی

۳۲۰.۰۰۰ تومان
 • شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
 • پایان : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
آنلاین