دوره های آنلاین موسسه شهید مهدوی

ردیف

نام دوره

کد دوره

مدت دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مبلغ(تومان)

ثبت نام

۱

مهارت های بدوخدمت معلمان

۹۱۴۰۲۴۰۹

۵۴

متعاقبا اطلاع رسانی می گردد

متعاقبا اطلاع رسانی می گردد ​

۹۷۲.۰۰۰

۲

روش تدریس پایه اول

۹۱۴۰۰۴۶۹

۳۲

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۶۸۰.۰۰۰

۳

روش تدریس پایه دوم​

۹۱۴۰۰۴۶۹

۳۲

۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۱۴۰۲/۰۷/۱۰

۶۸۰.۰۰۰

۴

روش تدریس پایه سوم

۹۱۴۰۰۴۶۹

۳۲

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۶۸۰.۰۰۰

۵

روش تدریس پایه چهارم ابتدایی

۹۱۴۰۰۴۶۹

۳۲

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

۶۸۰.۰۰۰

۶

روش تدریس پایه پنجم ابتدایی

۹۱۴۰۰۴۶۹

۳۲

۱۴۰۲/۰۸/۱۳

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

۶۸۰.۰۰۰

۷

روش تدریس پایه ششم ابتدایی

۹۱۴۰۰۴۶۹

۳۲

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۶۸۰.۰۰۰

۸

پیش دبستان

۹۲۳۰۵۷۰۷

۴۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱۴۰۲/۰۸/۰۱

۹۶۰.۰۰۰

روش تدریس پایه اول ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
آنلاین

روش تدریس پایه دوم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
آنلاین

روش تدریس پایه سوم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
آنلاین

روش تدریس پایه چهارم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
آنلاین

روش تدریس پایه پنجم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
آنلاین

روش تدریس پایه ششم ابتدایی

۶۸۰.۰۰۰ تومان
 • روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
آنلاین

مهارت های بدوخدمت معلمان

۹۷۲.۰۰۰ تومان
 • دوره الزامی جهت اشتغال در مدارس غیردولتی
 • شروع: متعاقبا اطلاع رسانی می گردد
 • پایان: متعاقبا اطلاع رسانی می گردد
آنلاین

پیش دبستان

۹۶۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش مهارت های پیش دبستان
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
آنلاین

اختلالات یادگیری دانش آموزان

۳۲۰.۰۰۰ تومان
 • آموزش ریاضی - فارسی - علوم
 • شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
 • پایان: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
آنلاین