دوره آموزش حضوری آنلاین

مهارت های بدو خدمت معلمان

کد دوره:  ۹۱۴۰۲۴۰۹

مخاطبان دوره: معلمان مدارس غیردولتی و دولتی و علاقمندان به حرفه معلمی

همه مقاطع تحصیلی

۵۴ ساعت     

درباره مدرسین

آقای وکیلی   روانشناسی تربیتی

آقای آتشک   روش ها و فنون تدریس

آقای واقفی   طرح طبقه بندی معلمان

آقای سیّدی   اصول طراحی آموزشی

                 ارزشیابی کیفی و توصیفی    

شرح و توصیف دوره:

روان شناسی تربیتی ۱۴ ساعت نظری

روش ها و فنون تدریس ۱۲ ساعت

اصول طراحی آموزشی ۸ ساعت

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۱۰ ساعت

اطلاعات اختصاصی مخاطبین طرح طبقه بندی معلمان ۱۰ ساعت

 

 

پخش ویدیو

برنامه کلاسی دوره

آقای وکیلی   روانشناسی تربیتی                          ۹  و  ۱۲  اسفند  ۱۴۰۲             ساعت  ۱۵  الی   ۱۹

آقای آتشک   روش ها و فنون تدریس                 ۱۴  و  ۱۶  اسفند ۱۴۰۲             ساعت  ۱۵  الی   ۱۹

آقای واقفی   طرح طبقه بندی معلمان                  ۱۷  و  ۱۸  اسفند ۱۴۰۲            ساعت  ۱۵  الی   ۱۹

آقای سیّدی   اصول طراحی آموزشی                    ۲۰  و  ۲۲ اسفند ۱۴۰۲             ساعت  ۱۵  الی   ۱۹

                 ارزشیابی کیفی و توصیفی                ۲۴  و  ۲۵  اسفند ۱۴۰۲            ساعت  ۱۵  الی   ۱۹

شهریه دوره:  ۹۷۲.۰۰۰ تومان

جدول دوره های آنلاین موسسه شهید مهدوی

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروع دوره تاریخ پایان دورهمبلغ (تومان)ثبت نام در دوره
هوش مصنوعی۹۱۴۰۰۳۲۳۶۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷۳۰۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱مهارت های بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۱۴۰۲/۱۲/۰۹۱۴۰۲/۱۲/۲۵۹۷۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۰۷۱۴۰۲/۱۲/۱۴۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه دوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۴۰۲/۱۲/۲۲۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۰۸۱۴۰۲/۱۱/۱۶۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه پنجم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۱۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴۰۲/۱۲/۲۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان - بازی های پیش دبستان و دبستان۹۲۳۰۵۷۰۷ - ۹۲۶۰۰۲۳۴۴۸۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۲۰۹۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره