دوره آموزش آنلاین

بازی های پیش دبستان ـ فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان

کد دوره:  ۹۲۶۰۰۲۳۴ – ۹۲۳۰۵۷۰۷

۴۸ ساعت آموزشی

درباره مدرس

سرکارخانم اله دادی 

 

سرفصل های دوره

۱-اهداف یازده گانه ضرورت دوره پیش دبستان
۲-اصول کلاس داری
۳-طرح درس نویسی
۴-تهیه پوشه کار
۵-دست ورزی
۶-شیوه های تربیتی
۷-واحدکارها
۸-مفاهیم علوم
۹-لوحه نویسی
۱۰-آواها
۱۱-مهارت ها
۱۲-ریاضی(مفاهیم و اعداد)
۱۳-قرآن
۱۴-بازی
۱۵-قصه گویی
۱۶-مهارت(فردی و اجتماعی)
۱۷-اطلاعات عمومی
۱۸-ارزیابی
۱۹-کارعلمی پایان دوره

برنامه کلاسی دوره

0101

شهریه دوره:  ۹۶۰.۰۰۰ تومان

جدول دوره های آنلاین موسسه شهید مهدوی

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروع دوره تاریخ پایان دورهمبلغ (تومان)ثبت نام در دوره
هوش مصنوعی۹۱۴۰۰۳۲۳۶۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷۳۰۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱مهارت های بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۱۴۰۲/۱۲/۰۹۱۴۰۲/۱۲/۲۵۹۷۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۰۷۱۴۰۲/۱۲/۱۴۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه دوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۴۰۲/۱۲/۲۲۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۰۸۱۴۰۲/۱۱/۱۶۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه پنجم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۱۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴۰۲/۱۲/۲۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان - بازی های پیش دبستان و دبستان۹۲۳۰۵۷۰۷ - ۹۲۶۰۰۲۳۴۴۸۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۲۰۹۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره