دوره آموزش آنلاین

کاربرد هوش مصنوعی

کد دوره:  ۹۱۴۰۰۳۲۳

مخاطبان دوره: مدیران و معاونین و معلمان مدارس دولتی و غیردولتی و علاقمندان به حرفه معلمی

۶ ساعت     

درباره مدرس

سرکارخانم مهندس سلیمی زاده

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

سابقه کار:۲۲ سال

فعالیت: ســازمان پـژوهـش و برنامه ریزی آموزشی

شرح و توصیف دوره:

چگونه از هوش مصنوعی مولد (GAI) برای ارتقاء افراد به عنوان مدیر یا معاون آموزشی مدرسه استفاده می‌شود؟
  • خودکارسازی وظایف اداری تکراری و روتین
  • تجزیه و تحلیل داده ها و تصمیم گیری
  • شخصی سازی و تطبیق تجربیات یادگیری
  • ارزیابی خودکار و بازخورد
  • تشخیص افت تحصیلی و مداخله به موقع
  • ارائه تجزیه و تحلیل یادگیری و توصیه ها
  • بهینه سازی تخصیص منابع و بودجه بندی
  • از بین بردن موانع زبانی و دسترسی به افراد بیشتر
  • حمایت از تحقیق و توسعه آموزشی
  • برنامه ریزی و تدوین برنامه هفتگی مدرسه
پخش ویدیو

جدول دوره های آنلاین موسسه شهید مهدوی

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروع دوره تاریخ پایان دورهمبلغ (تومان)ثبت نام در دوره
هوش مصنوعی۹۱۴۰۰۳۲۳۶۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷۳۰۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱مهارت های بدوخدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۱۴۰۲/۱۲/۰۹۱۴۰۲/۱۲/۲۵۹۷۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه اول ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۰۷۱۴۰۲/۱۲/۱۴۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه دوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۴۰۲/۱۲/۲۲۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه سوم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۰۸۱۴۰۲/۱۱/۱۶۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه چهارم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه پنجم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۱۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی- فارسی - علوم - پایه ششم ابتدایی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴۰۲/۱۲/۲۳۶۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸فعالیت های آموزش و پرورش پیش دبستان - بازی های پیش دبستان و دبستان۹۲۳۰۵۷۰۷ - ۹۲۶۰۰۲۳۴۴۸۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۲۰۹۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره