دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کد دوره عمومی آموزگاران ۹۹۵۰۷۲۲۹
۱۰۰.۰۰۰ تومان
  • مدت دوره: ۲۰ ساعت
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کد دوره اختصاصی آموزگاران ۹۹۵۰۷۲۲۸
۱۲۵.۰۰۰ تومان
  • مدت دوره: ۲۰ ساعت
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کد دوره تخصصی آموزگاران ۹۹۵۰۷۲۳۰
۱۷۵.۰۰۰ تومان
  • مدت دوره: ۲۰ ساعت