نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از فرآیندهاست که شامل تعامل یاددهی-یادگیری ، ارزشیابی و فرآیند تربیت و رشد است و دامنه آن از برنامه ریزی تا ارزشیابی گسترده شده است.

تغییر: مفهوم کانونی در معلمی ؛ داشتن نقشه ای از مراحل و فعالیت های منظم ضامن کامیابی معلم است. در واقع معلمی، مجموعه فعالیت ها و فرآیندهای تعاملی با یادگیرنده بر اساس هدف، محتوا، نیازها، منابع، زمان و فضا و راهبردها و ارزشیابی است و در پی هدف تغییر یادگیرنده است. این تغییر می تواند در آگاهی و دانش، مهارت، نگرش، یازانگاری و سبک رفتاری باشد. کار معلم تربیت شهروند مسئول و برخوردار از دانش و خرد ورز است.

مؤلفان:

احدفرامرز قراملکی، زینب برخورداری، فائزه موحدی