تدریس یار فارسی پنجم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

اخلاق حرفه ای در مدرسه

نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از…

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار علوم تجربی پنجم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی پنجم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی پنجم دبستان تالیف عیسی وطن دوست به…

۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس هدیه های آسمان پنجم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس هدیه های آسمان پنجم دبستان «کتاب راهنمای تدریس هدیه های آسمان پنجم دبستان» با خصوصیات بیان…

۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان با راهنمای تدریس درس به…

۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱۹۵,۰۰۰ ریال