اخلاق حرفه ای در مدرسه

نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از…

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان» با خصوصیات بیان شده و…

۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان» با خصوصیات بیان شده و…

۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان» با خصوصیات بیان شده و…

۱,۴۱۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن سوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن سوم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن سوم دبستان» با خصوصیات بیان شده و با…

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان» با خصوصیات بیان شده و…

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان با خصوصیات بیان شده و…

۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال