تدریس یار فارسی سوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

اخلاق حرفه ای در مدرسه

نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از…

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار علوم تجربی سوم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی سوم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی سوم دبستان تالیف نرگس به چاپ رسیده…

۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی سوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی سوم دبستان کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی سوم دبستان با راهنمای تدریس درس به…

۱۱۲,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱۹۲,۰۰۰ ریال